Mi kell egy étterem megnyitásához? 4. rész - Nébih, törvények, rendeletek

A legolvasottabb anyagaink között szerepelnek az étteremnyitással kapcsolatos információkról megírt cikkeink. Tovább folytatjuk a sorozatot, ezért megkerestük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakértőit, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre.

Korábbi cikkeinkben bemutattuk azt, hogy milyen kezdeti lépései vannak a vendéglátóipari egységek megnyitásának.

Azután arról írtunk, hogyan kell és lehet megfelelni a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer feltételeinek.

Harmadik anyagunkban pedig az étteremnyitás előtti arculat- és berendezéstervezés gyakorlati lépéseit vettük sorba.

Hogyan lehet ma Magyarországon éttermet, vendéglőt, kifőzdét, egyéb vendéglátóhelyet nyitni?

Magyarországon a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet határozza meg. E jogszabály értelmében a tevékenységet be kell jelenteni a létesítmény helye szerint illetékes jegyzőnél. Ő élelmiszer forgalmazása esetén, a nyilvántartásba vételt követően, a bejelentés másolatát megküldi az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-felügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatalának.

A bejelentés kötelező adattartalmát a Kormányrendelet I. melléklet A) pontja tartalmazza, itt soroljuk fel ezeket

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

 • 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
 • 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
 • 3. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
 • 3.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
 • 3.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
 • 3.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
 • 3.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;
 • 4. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;
 • 5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;

Számos szabály betartása és feltétel teljesítése szükséges az étteremnyitáshoz
Számos szabály betartása és feltétel teljesítése szükséges az étteremnyitáshoz

 • 6. ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
 • 6.1. napi, heti nyitva tartási ideje,
 • 6.2. tulajdonosa,
 • 6.3. címe, helyrajzi száma,
 • 6.4. használatának jogcíme,
 • 6.5. elnevezése,
 • 6.6. alapterülete (m2),
 • 6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
 • 6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja,
 • 6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete;
 • 7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
 • 7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
 • 7.2. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek;
 • 8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
 • 8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),
 • 8.2. kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), ha ilyen tevékenységet folytat,
 • 8.3. nagykereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 18. pont);
 • 9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
 • 9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve
 • 9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

II. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője).

Az élelmiszeripari vállalkozásnak természetesen jogilag igazolhatóan, dokumentált kapcsolatban (tulajdon, bérleti szerződés) kell állnia a bejelentett tevékenység helyszínével.

Bizonyos, az 57/2010. (V. 7.) FVM rendeletben rögzített élelmiszerek forgalomba hozatalához külön engedély szükséges. Az engedélyt az élelmiszer-vállalkozó kérelmére – ugyanezen rendelet 3. mellékletében meghatározott adatok és dokumentumok alapján – az illetékes járási hivatal adja meg.

A konyha felkészítése az egyik legfontosabb az étteremnyitás előtt
A konyha felkészítése az egyik legfontosabb az étteremnyitás előtt

1. Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
 • a) közmű nyilatkozatokat,
 • b) technológiai leírást és elrendezési rajzot,
 • c) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,
 • d) az áruszállítás tervezett módját,
 • e) tervezett alkalmazotti létszámot,
 • f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,
 • g) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,
 • h) melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet,
 • i) az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt,
 • j) vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni.
2. Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
 • a) az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, energiaellátás leírását,
 • b) technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet,
 • c) a kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetését,
 • d) a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást,
 • e) a hulladékszállítás, elhelyezés leírását,
 • f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.

A vendégtér megfelelő kialakítása is kiemelten fontos feladat az étteremnyitás előtt
A vendégtér megfelelő kialakítása is kiemelten fontos feladat az étteremnyitás előtt

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B § alapján az élelmiszerlánc valamennyi szereplője köteles élelmiszerlánc-felügyeleti díjat fizetni. A kötelezettség teljesítéséhez szükséges, előzetes regisztrációt a felügyeletidíj-bevallási rendszeren keresztül kezdeményezheti az érintett a Nébih weboldalán ((http://portal.nebih.gov.hu/hu/web/guest/felugyeleti-dij). Az étteremnyitás szempontjából ez az információ azért lényeges, mert minden induló vállalkozás esetében az aktuális évi „nullás” felügyeletidíj-bevallás beadása mellett kerül sor a vállalkozás nyilvántartásba vételére is.

Mindezek mellett a létesítménynek egy úgynevezett FELIR azonosítószámmal is rendelkeznie kell. Ezt a Nébih az ügyfél bejelentése alapján állapítja meg. A bejelentés megtehető elektronikusan a Nébih honlapján (https://upr.nebih.gov.hu/ng/tevekenysegek).

Hol található(ak) meg az étteremnyitás szabályai és feltételrendszere?

A vendéglátó létesítmény nyitására vonatkozóan, a személyi higiénés és egészségügyi alkalmasságot, valamint a biztonságos ételkészítést illetően, de a lehetséges veszélyek elkerüléséhez, valamint a HACCP és az önellenőrzési rendszer kiépítéséhez is segítséget nyújtanak a Vendéglátás Jó Higiéniai Gyakorlata Útmutató egyes fejezetei. A vendéglátó létesítmény helyiségeire, berendezési, felszerelési tárgyaira vonatkozó előírásokat, valamint a vendéglátó tevékenység végzésének általános higiénés szabályait ­ - amely természetesen magában foglalja a HACCP rendszer működtetését és a helyes higiéniai gyakorlat alkalmazását – az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet rögzíti. Ez a jogszabály is hangsúlyozza, hogy az élelmiszerbiztonság elsődleges felelősségét az élelmiszeripari vállalkozó viseli.

Mindezek mellett a tevékenység végzése során a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeit hazai jogszabály deklarálja a 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben.

A helyes higiéniai gyakorlatok betartása az étteremnyitás és üzemeltetés egyik legfontosabb feltétele
A helyes higiéniai gyakorlatok betartása az étteremnyitás és üzemeltetés egyik legfontosabb feltétele

Hogyan ellenőrzi a megnyitandó egységet a Nébih?

Az élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket elsősorban a területileg illetékes járási hivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti hatáskörben eljáró osztályának munkatársai végzik. (2020.09.12.) Ezzel kapcsolatban újabb kérdéseket teszünk fel a hivatalnak, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

​Milyen büntetési tételek vannak a nyitással kapcsolatos szabálytalanság, mulasztás esetén?

Az intézkedési lehetőségeket az élelmiszerláncról és hatsági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 57. és 63/A paragrafusai határozzák meg. A mulasztás díjszabása 10 ezer és 500 millió forint között mozoghat.

 • 57. § a) tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti;
 • b) vállalkozás, létesítmény működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti, visszavonhatja, illetve kezdeményezheti annak visszavonását;
 • c) vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti nyilvántartásából;

63/A. § (1) Mulasztási bírság szabható ki, ha a felügyeleti díj bevallására kötelezett a bevallási, illetve a 38/B § szerinti adatszolgáltatási, nyilvántartásba vételi, változásbejelentési és felügyeleti díj fizetési kötelezettségét nem teljesíti, késedelmesen, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.

(2) A mulasztási bírság legkisebb összege 10 ezer forint, legmagasabb összege 500 millió forint, de legfeljebb a megelőző üzleti évben elért, a felügyeleti díj alapját képező nettó árbevétel (jövedelem) tíz százaléka.

(3) A mulasztási bírság kiszabásánál mérlegelni kell az eset összes körülményét, az ügyfél jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az ügyfél, illetve intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el. A körülmények mérlegelése alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot kell kiszabni, vagy a bírság kiszabását mellőzni.

(4) A mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfelet – határidő tűzésével – teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező újabb végzésben előírt határidőt az ügyfél szintén elmulasztja. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.

Iratkozz fel hírlevelünkre!


Megosztom Facebookon Megosztom Twitteren Elküldöm e-mailen TetszikNem tetszik
Hozzászólások megnyitása

Regisztráció

Kapcsolódó cikkek

Mi kell egy étterem megnyitásához? - 1. rész

Szigorú szabályok írják elő, hogy milyen feltételek mellett lehet vendéglátóipari egységeket nyitni és üzemeltetni. Érdemes jó előre felkészülni abból, hogy milyen lépések várnak ránk, segíthet az egyes lépések összehangolása, sőt lehetőség nyílik arra is, hogy vállalkozás-, illetve üzletnyitási szakértőt bízzunk meg a folyamatok levezénylésével.

2 | 2018. március 19.
Mi kell egy étterem megnyitásához? 2. rész – a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer

Vendéglátóipari vállalkozást beindítani, fenntartani és sikeresen üzemeltetni hosszú, nagy körültekintést, felkészülést igénylő folyamat. Cikksorozatunk második részében az élelmiszerbiztonsági rendszer részleteiről, a várható ellenőrzésekről és a büntetésekről lesz szó.

1 | 2018. március 27.

Kiemelt hirdetések

Rozsdamentes polc, fali polc
Rozsdamentes polc, fali polc
2020. szeptember 30. | J.Gáborné | Szentendre
Eladó a képeken látható rozsdamentes polc. Masszív szerkezetű. Mérete: 90 x 25 cm...
13 000 Ft
Rozsdamentes polc, fali polc
Rozsdamentes polc, fali polc
2020. szeptember 30. | J.Gáborné | Szentendre
Eladó a képeken látható rozsdamentes polc. Masszív szerkezetű. Mérete: 60 x 30 cm...
10 000 Ft
Üdítőgép, italhűtő gép, juice-gép
Üdítőgép, italhűtő gép, juice-gép
2020. szeptember 30. | J.Gáborné | Szentendre
Eladó a képeken látható italhűtő gép. 2 x 10 L-es tartállyal. Rozsdamentes házzal. Szép esztétikai, jó műszaki állapotban. Mérete: 47 x 22 / 38 cm. Szállításban...
65 000 Ft
Jéggép, jégkocka készítő gép
Jéggép, jégkocka készítő gép
2020. szeptember 30. | J.Gáborné | Szentendre
Eladó a képeken látható ipari jéggép. Staff gyártmány, léghűtéses. 30 kg/ 24 óra kapacitással. Szép esztétikai, jó műszaki állapotban. Mérete: 32 x 50 / 72 cm. ...
70 000 Ft
Légkeveréses sütő, forrólevegős sütő
Légkeveréses sütő, forrólevegős sütő
2020. szeptember 30. | J.Gáborné | Szentendre
Eladó a képeken látható légkeveréses sütő.Olasz gyártmány. Párásítós, grill funkcióval, dupla fűtőszálas ( felső-hátsó). Szép esztétikai, jó műszaki állapotban....
70 000 Ft
Kövess minket!
f tw
Iratkozz fel hírlevelünkre!


Top 10