Sok éttermet menthet meg a koronavírus miatti csődtől a házhozszállítás

A koronavírus járvány hatására drámaian visszaesett a vendéglátóipari egységekben történő fogyasztás. A délután 3-ig korlátozott nyitva tartás is rontott a helyzeten, emiatt nagyon sok a’la carte étkeztetéssel foglalkozó cég döntött úgy, hogy átmenetileg vagy végleg becsukja a kapuit. Ezt tetézte, hogy március 27-től tilos vendéglátó üzletben tartózkodni, kivétel ez alól persze az ott dolgozók, és az elvitelre készült ételek kiadása és elszállítása. 

A megmaradt vállalkozások egyik menekülési/megmaradási lehetősége az ételkiszállítás. Így nem az emberek mennek az éttermekbe, hanem házhoz viszik nekik az elkészített ételeket, akár a nyitvatartási időn túl is. Így a vendéglátással foglalkozó cégek az intenzív vacsoraidőszakban is bevételhez juthatnak. Az ételkiszállítás feltételei viszont új megközelítést kívánnak meg az addig csak a helyszínen fogásokat felszolgáló vendéglátóhelyek vezetőitől.

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat azoknak, akik étel házhozszállítás szolgáltatásba kezdenének.

Az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szól az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről. A rendeletet Magyarország területén az élelmiszerek előállítására és forgalomba hozatalára kell alkalmazni. 

Vendéglátó-ipari termék házhozszállítása

A szolgáltatási tevékenység vendéglátó-ipari termék, azaz étel, cukrászati, hidegkonyhai készítmény házhoz szállítva történő, végső fogyasztó számára, csomagküldő kereskedelem keretében történő értékesítését foglalja magában. § Ennek során a kereskedő a vendéglátó-ipari termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt vendéglátó-ipari terméket szállítja vagy szállíttatja a vásárló által megjelölt címre. § - A hatályos jogszabály itt elérhető.

Az étel házhozszállítás során sokféle termék kerül a futárokhoz, amiket kihívás a lehető legjobb állapotban a megrendelők kezébe adni
Az étel házhozszállítás során sokféle termék kerül a futárokhoz, amiket kihívás a lehető legjobb állapotban a megrendelők kezébe adni

A vendéglátó-ipari termék házhozszállítása a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) az 53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység szakágazatba tartozik.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

A hatályos joganyag a szolgáltatási tevékenység megkezdésére vonatkozó külön követelményeket nem állapít meg, ugyanakkor a tevékenység folytatásának követelményeit részletesen szabályozza:

2.1. Élelmiszer-jelölési követelmények

Az élelmiszer - és ezen belül a vendéglátó-ipari termék - csak akkor hozható forgalomba, ha jelölése magyar nyelven, közérthetően, egyértelműen, jól olvashatóan, valamint az élelmiszer-jelölési előírásoknak megfelelően tartalmazza az élelmiszerre vonatkozó információkat.

Az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer, továbbá az élelmiszerek megjelenítése (formája vagy alakja, csomagolása, bemutatásának módja, kellékei) nem tévesztheti meg a végső fogyasztót

 • az élelmiszer tulajdonságai - így különösen az élelmiszer természete, azonossága, jellemzői, összetétele, mennyisége, eltarthatósága, származási helye vagy eredete, illetve előállítási vagy termelési módja - tekintetében,
 • azáltal, hogy az élelmiszernek olyan hatást vagy tulajdonságot tulajdonít, amelyekkel az valójában nem rendelkezik.
Az élelmiszer-vállalkozó kötelezettségei

 

A házhozszállítást végző élelmiszer-vállalkozó működése során

 

 • a külső és a belső környezetnek, az elhelyezésnek, az elrendezésnek, a méreteknek, a berendezéseknek, az eszközöknek, a technológiáknak, a termelési és tárolási kapacitásnak, a felhasznált élelmiszer, illetve élelmiszer-összetevők biztonságosságának, minőségének, az alkalmazott csomagolóanyagok és fertőtlenítőszerek megfelelőségének, illetve biztonságos alkalmazásának, az alkalmazott személyek egészségének, szakképesítésének, illetve szaktudásának alkalmasnak kell lennie az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására;
 • olyan önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomonkövetési, termék-visszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek olyan elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható az élelmiszer biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon követhetősége;
 • az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy - élelmiszer-biztonsági szaktudással rendelkező - azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek.

Az élelmiszer-vállalkozó haladéktalanul köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, ha tudomására jut, hogy az általa forgalomba hozott termék megbetegedést okozott, vagy ennek gyanúja áll fenn, és köteles a hatósági vizsgálatokhoz szükséges élelmiszereket, takarmányt, más egyéb anyagokat a vizsgálatig megőrizni, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel a kivizsgálásban együttműködni.
 

Akárcsak a konyhában a készítéskor, az ételkiszállítás során is sok fontos összetevőre kell odafigyelni a kifogástalan végeredmény érdekében
Akárcsak a konyhában a készítéskor, az ételkiszállítás során is sok fontos összetevőre kell odafigyelni a kifogástalan végeredmény érdekében

Az élelmiszerek forgalomba hozatalára vonatkozó közösségi jogi követelmények

 

Az élelmiszerek, és így a vendéglátó-ipari termékek forgalomba hozatalára, ennek körében házhozszállítására vonatkozóan is alkalmazni kell az európai parlamentnek és a tanácsnak az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, közvetlenül alkalmazandó, 2002. január 28-i, 178/2002/EK rendeletét.

 

Ez a rendelet rögzíti, hogy nem biztonságos élelmiszer nem hozható forgalomba. Az élelmiszer akkor nem biztonságos, ha az egészségre ártalmas vagy emberi fogyasztásra alkalmatlan.
 
A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

 

A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok
A vendéglátó-ipari termék házhozszállítása tekintetében
 • az engedélyt kiadó,
 • az engedéllyel rendelkező élelmiszer-vállalkozókról szóló nyilvántartást vezető,
 • a vendéglátó-ipari termék házhozszállítását ellenőrző, valamint
 • a vendéglátó-ipari termék házhozszállítása szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó
 • hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a fővárosi, illetve megyei kormányhivatalnak az élelmiszer-vállalkozó székhelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága, valamint a járási állat-egészségügyi hivatal (a továbbiakban: élelmiszer-ellenőrző hivatal) jár el. §

Az engedély iránti kérelmet személyesen szóban vagy írásban, továbbá postai úton írásban lehet benyújtani az élelmiszer-vállalkozó székhelye szerinti élelmiszer-ellenőrző hivatalnál.

A házhozszállítási tevékenység engedélyezése iránti kérelem kötelező tartalmi elemei:
 • a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység (vendéglátó-ipari termék házhozszállítása) engedélyezése iránti kifejezett kérelem,
 • a kereskedő (élelmiszer-vállalkozó) neve, címe, illetve székhelye,
 • - ha a kérelmet képviselő útján nyújtja be - képviselője neve, székhelye,
 • a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
 • a kereskedő statisztikai számjele,
 • a működési terület jegyzéke, a működési területtel érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy vagy több egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megyék, illetve az országos jelleg megjelölése,
 • a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája (csomagküldő kereskedelem);
 • az egyes kereskedelmi helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt termékek megnevezése és sorszáma; lásd: §
 • a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege (kiskereskedelem).
 • A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (banki átutalásról kiállított igazolás vagy csekkszelvény) másolatát.

Ha a kérelem, a kérelmező és a folytatni kívánt tevékenység is megfelel a jogszabályi feltételeknek, az élelmiszer-ellenőrző hatóság az engedélyt kiadja.

Az engedély határozatlan időre - azaz visszavonásig - szól.

Az engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
 • az engedélyező hatóság megnevezését és címét,
 • az engedély számát,
 • az élelmiszer-vállalkozó nevét,
 • az élelmiszer-vállalkozó címét (székhelyét),
 • az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomba hozatali helyének címét,
 • a kiskereskedelmi forgalomba hozni kívánt élelmiszerek megnevezését.

Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek ellenőrzik, hogy a tevékenység megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, valamint az engedélyben, illetve bejelentésben foglaltaknak.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni ellenőrzésre feljogosított köztisztviselője jogosult
 • az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni;
 • berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni;
 • az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, adathordozókat - az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni;
 • eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni;
 • eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni;
 • hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére - az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott kivételek figyelembevételével - ellenmintát venni;
 • élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést lefolytatni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket ellenőrizni.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a hatósági ellenőrzés során próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végezhet. Próbavásárlás esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor igazolja, ezzel egyidejűleg a forgalmazó képviseletében eljáró személy a termék visszavétele mellett köteles a vételárat visszatéríteni. Ha a próbavásárlással lefolytatott hatósági ellenőrzés során a termék károsodik, részben vagy egészben megsemmisül, a vételár eljárási költségnek minősül.

A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok
 • az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, közvetlenül alkalmazandó, 2002. január 28-i, 178/2002/EK rendelete,
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
 • az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet,
 • az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet,
 • a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet.

A házhozszállítás feltételei:

A kiszállító feladata és felelőssége, hogy az elkészült ételt jól zárható, egyszer használatos dobozba csomagolja és lezárja, oly módon, hogy az szállításkor ne nyílhasson ki, utólagosan ne szennyeződhessen. A lezárt dobozt jelöléssel kell ellátnia. Az étel neve, származási helye, fogyaszthatósági / minőség-megőrzési ideje mellett fogyasztási és tárolási „szabályokat” (pl. „fogyasztásig hűtve kell tárolni” vagy „fogyasztás előtt az étel felforrósítása szükséges”) is fel kell tüntetnie. Az étel átvételekor a jelölés meglétére érdemes odafigyelni. Az étel kiszállítása kizárólag engedélyezett gépjárművel, pl. motorkerékpárral, személygépkocsival történhet, működő melegen tartó és/vagy hűtőtáskában, ládában. Műanyag rekeszben, kosárban, szobahőmérsékleten melegen tartást vagy hűtést igénylő étel nem szállítható. Kiszállítással egy időben élelmiszeren kívül egyéb áru, illetve személy nem szállítható. A szállítást végző egészségi állapota, ruházata, magatartása is árulkodó lehet. Élelmiszer-szállítással kizárólag egészséges (ún. egészségügyi kiskönyvvel rendelkező) személy foglalkozhat. Ruházatának láthatóan tisztának kell lennie. Szállítás közben – tekintettel arra, hogy kézmosási lehetősége szállítás közben többnyire nincsen – nem dohányozhat. Nagyon gyakori hiba, hogy együtt szállítanak „hideget és meleget” anélkül, hogy azokat jól elkülönítenék, szigetelnék. Ilyenkor elkerülhetetlen, hogy az egyik étel ne melegedjen fel, a másik pedig ne hűljön le. A hideg ételeket és a meleg ételeket tehát külön-külön táskában kell szállítani. A meleg ételeknek átvételkor még forrónak kell lenni, el kell érnie a 63 °C-ot. Elvárható esetben az Ön által rendelt meleg étel frissen készül, és a megrendeléstől számítva kb. 1 órán belül már az asztalára is kerül. Ha szállítása melegen tartó táskában vagy ládában történt, akkor ez a feltétel biztosított. Hideg ételeket hűtőtáskában, (legfeljebb 5 °C) szabad szállítani - írja a Nébih.

 
 
Megkerestük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal sajtóosztályát, akik részletes tájékoztatást adtak az étel házhozszállítás feltételeiről, valamint a koronavírus járvány idején kiemelten fontos szabályokról és ajánlásokról.
Vendéglátó-ipari terméket (ételt) forgalmazni az üzlet jegyzőnek történt bejelentése és az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság külön engedélye alapján szabad. Ezzel egy már (szabályosan) működő étterem rendelkezik. Jelen helyzetben ahhoz, hogy egy étterem kiszállítást is végezzen, további bejelentésre, engedélyre nincs szükség. A biztonságos üzemeléshez azonban számos előírásra kell tekintettel lenni.
 
Ételkiszállítást csak a megfelelő körülményeket biztosítani képes, külön engedéllyel rendelkező élelmiszer-vállalkozás végezhet.

 

Fontos fokozottan betartani valamennyi higiénés előírást az alapanyagok

 • beszerzése
 • átvétele
 • raktározása
 • előkészítése, valamint
 • az ételkészítés,
 • a csomagolás és
 • a kiszállítás során egyaránt.
A jelenlegi helyzetben kizárólag a frissen (a rendelés napján) készült, biztonságos hőkezeléssel készített készételek kiszállítása javasolt. Az ételek szállítása során azok jellegének megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Azaz a kiszállítás +630 Celsius fok felett, illetve +50 Celsius fok alatt, de nem fagyasztva történhet. A meleg ételeknek átvételkor még forrónak kell lenni, illetve a hűtést igénylő ételek nem melegedhetnek fel. Különösen kockázatos, vagy gyorsan romló étel szerepeltetése az étlapon nem javasolt, ilyen ételek pl. a madártej, a nyers tojást tartalmazó (pl. tatár bifsztek, tiramisu), vagy csak félig átsütött étel (pl. steak), majonézes saláták, tojásos galuska.
 
A hideg ételeket és a meleg ételeket külön-külön, a megfelelő hőmérséklet tartását biztosító táskában/boxban kell szállítani.

 

 • Az ételszállítás útvonala és ideje kockázati tényezőt jelent, így javasolt a megrendelőhöz a legközelebb eső létesítményből kiszállítani az ételt. Az útvonal tervezésekor arra kell törekedni, hogy a szállítás minél rövidebb ideig tartson és annak során a lehető legkevesebbszer nyissák ki a jármű rakterének ajtaját.
 • Az ételek átadása-átvétele során sem szabad megfeledkezni a higiéniáról. A szennyeződések elkerülése érdekében nem javasolt a készétel, élelmiszer-szállítmány közvetlen padozatra, küszöbre, lábtörlőre helyezése. Amennyiben a szállító nem találkozik a fogyasztóval, az élelmiszert lehetőleg plusz zacskóban, kilincsre akasztva hagyja a megbeszélt helyszínen.
 • A fogyasztó részére megfelelő tájékoztatást kell adni, az étel összetételére, jellegére, származására vonatkozóan.
Az előre megrendelt egyadagos, kiszállított ételek esetében a fogyasztó figyelmét fel kell hívni a következőkre is:
 
 • az étel fogyasztás előtti újra hőkezelésére,
 • az azonnal el nem fogyasztott étel hűtve tárolására,
 • az étel allergén tartalmára,
 • az étel fogyaszthatósági idejére.
   

A figyelemfelhívás elhelyezhető például a csomagoláson, számlán, szállítólevélen, megrendelőlapon, tájékoztatón, de elhangozhat szóban is az átadóhelyen.

 
Környezet, berendezések, eszközök:
 
 • Az étel kiszállítása kizárólag szemmel láthatóan is tiszta gépjárművel, pl. motorkerékpárral, személygépkocsival történhet, működő melegen tartó és/vagy hűtőtáskában, ládában.
 • Az elkészült ételt jól zárható, egyszer használatos dobozba kell csomagolni és oly módon lezárni, hogy az szállításkor ne nyílhasson ki, utólagosan ne szennyeződhessen.
 • A többször használható ételszállító eszközöket, edényeket vagy göngyölegeket virucid hatású fertőtlenítő mosogatószerrel kell elmosogatni.
 • Ugyancsak virucid hatású felületfertőtlenítő szerrel kell a szállítóboxokat, vagy a szállítást végző jármű felületeit megtisztítani, naponta több alkalommal is.

Az anyag elkészítéséhez kiemelten fontos volt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakértőinek segítsége és munkája, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!

 
 
Iratkozz fel hírlevelünkre!


Megosztom Facebookon Megosztom Twitteren Elküldöm e-mailen TetszikNem tetszik
Hozzászólások megnyitása

Regisztráció

Kapcsolódó cikkek

Süllyed a vendéglátás hajója, de mi még zenélünk

Rég nem látott kihívások elé állítja a vendéglátást a COVID-19, vagyis a koronavírus-járvány. A szakma kevés információt és még kevesebb segítséget kap.

2 | 2020. március 20.
Mi kell egy étterem megnyitásához? 3. rész - arculat és berendezések

Nézzük meg, milyen gyakorlati lépései vannak egy étterem kialakításának, milyen eszközökre lehet szükségünk a gördülékeny működtetéshez és mi mindent érdemes végiggondolni a megvalósítás során!

0 | 2018. április 03.

Kiemelt hirdetések

2020. május 26. | János | IV. kerület
Rozsdamentes anyagból készült új merőkanalak eladók.1 l-es 62cm nyéllel 3000,-Ft , 0,3 l-es 42cm nyéllel 1800,-Ft, 0,2 l-es 40cm nyéllel 1500,-Ft.Egyb...
6 000 Ft
2020. május 26. | Tóth Dániel | Jászberény
Tartozékok: 1 sor labirint szűrő, zsírleeresztő csap/ Kérhető ventilátorral /Ár: 130.000 Ft + ÁfaOrszágos kiszállítással, akár 24 órán belül....
130 000 Ft
2020. május 25. | Kernmüller László | XI. kerület
Új digitális, leeresztő szivattyús, fóliatasztatúrás minőségi pultalatti pohár-és tányérmosogatógép tank és bojler hőmérséklet, valamint vegy...
443 500 Ft
2020. május 25. | Horváth László | Kaposvár
Vállalkozásunk várja olyan régi és új élelmiszeripari vállalkozók jelentkezését, akik a HACCP rendszer kialakítására, felülvizsgálatára (tanác...
2020. május 25. | János | Magyarpolány
Szép,megkímélt állapotban eladó,digitális vezérlőegséggel,gn méretű üres résszel rendelkezik.220V,helyszínen tesztelhető.180x70cmSzállításban ...
139 000 Ft
Kövess minket!
f tw
Iratkozz fel hírlevelünkre!


Top 10